0
سبد خرید
گیاهان دارویی
گل گاو زبان

گل گاو زبان

6,500 تومان
هل

هل

7,000 تومان
سماق

سماق

2,000 تومان
برگ درخت به

برگ درخت به

3,000 تومان
عناب خشک

عناب خشک

2,800 تومان
سیاهدانه

سیاهدانه

2,000 تومان
زرد چوبه

زرد چوبه

1,200 تومان
چهار تخمه

چهار تخمه

4,000 تومان
جین سینگ

جین سینگ

3,500 تومان
کندر

کندر

4,500 تومان
خاکشیر

خاکشیر

2,400 تومان
دارچین

دارچین

2,200 تومان
 زنجبیل

زنجبیل

3,000 تومان